Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné informace o klientském portálu
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé mezi Poskytovatelem společností Partners Financial Services, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 27699781, zapsáná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158 a Uživatelem při poskytování Služeb prostřednictvím portálu moje Partners na webových stránkách moje.partners.cz
1.2 Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají Poskytovateli a Uživateli na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb, kdy momentem uzavření smlouvy je registrace budoucího uživatele Služeb na portálu moje Partners. Všeobecné obchodní podmínky tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak a Poskytovatel si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek měnit či doplňovat.
2. Základní pojmy
2.1 Aktivační kód kód, který Uživatel získal ve svém finančním plánu, který obdržel od svého Finančního poradce, nebo který Uživatel obdržel prostřednictvím SMS zprávy. Aktivační kód prostřednictvím SMS zprávy Uživatel získá po zadání rodného čísla na portálu moje Partners. Aktivační kód je poté Uživateli zaslán na telefonní číslo uvedené ve FiPu Poskytovatele.
2.2 Finanční poradce osoba pracující pro Poskytovatele jako finanční poradce na základě Mandátní smlouvy
2.3 FiP interní CRM systém Poskytovatele
2.4 moje Partners webové rozhraní přístupné na internetové adrese moje.partners.cz
2.5 Obchodní partner poskytovatel finančního produktu či služby, zejména banka, pojišťovna, investiční společnost, penzijní fond
2.6 Poskytovatel společnost Partners Financial Services, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 27699781, zapsáná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158
2.7 Produktová smlouva smlouva týkající se finančního produktu nebo služby mezi Obchodním partnerem a Uživatelem
2.8 Přihlašovací údaje emailová adresa Uživatele a heslo
2.9 Registrace aktivování účtu Uživatele, kterým Uživatel přistupuje k VOP a pravidlům používaní portálu moje Partners
2.10 Služby služby spojené se správou a zobrazením osobních a finančních informací Uživatele
2.11 Uživatel klient Poskytovatele, který má ve FiPu založenou finanční analýzu
2.12 Vybrané informace Uživatelem určené informace a data, které Uživatel sdílí v rámci domácnosti s jinými Uživateli
2.13 Základní služby Služby, jejichž využití Uživatelem není zpoplatněno
3. Předmět smluvního vztahu
3.1 Předmětem portálu moje Partners je správa a zobrazení osobních a finančních informací Uživatele. Informace jsou do portálu moje Partners vkládány Uživatelem a také automaticky importovány z interních systémů Poskytovatele na základě informací, které Uživatel jakožto klient Partners uvedl do finanční analýzy Poskytovatele. Součástí zobrazovaných dat mohou být i doplňkové informace o produktech Uživatele, které jsou přebírány od Obchodních partnerů Poskytovatele a jiných třetích stran.
4. Uživatelský účet
4.1 Pro registraci do portálu moje Partners a aktivaci Uživatelského účtu je nezbytné, aby Uživatel byl klientem Poskytovatele, tzn., měl založenou analýzu v interním systému Partners a v ní korektní údaje o rodném číslu a mobilním telefonu. Pro aktivaci účtu je nezbytné zadání Aktivačního kódu, který uživatel získá ve svém finančním plánu obdrženého od svého finančního poradce. Uživatel si může Aktivační kód také vygenerovat zadáním svého rodného čísla do formuláře v portálu – Aktivační kód mu bude odeslán ve formě SMS na mobilní telefon, uvedený ve finanční analýze jako hlavní kontaktní telefon.
4.2 Během aktivace bude Uživatel požádán o zadání emailové adresy a hesla – tato emailová adresa bude následně použita jako přihlašovací jméno uživatele. Emailová adresa musí být potvrzena uživatelem kliknutím na potvrzovací odkaz odeslaný na zadanou emailovou adresu. Uživatel se zavazuje neposkytnout Aktivační kód a své Přihlašovací údaje třetím osobám a je povinen zajistit jejich bezpečné uložení.
4.3 Do doby úspěšné aktivace účtu v portálu moje Partners Uživatelem nejsou data Uživatele v portálu moje Partners žádným způsobem přítomna.
4.4 Rozsah informací vkládaných samotným Uživatelem je dobrovolný, závisí na vůli Uživatele a je určen zejména pro jeho osobní přehled o svých finančních produktech a aktivitách. Viditelnost těchto dat pro ostatní Uživatele a Poskytovatele může Uživatel nastavit v Profilu svého účtu v klientském portále. Tyto údaje mohou být využity pro automatické zpracování za účelem statistik a marketingových nabídek.
4.5 V případě, že si Uživatel přeje aktualizovat údaje zobrazované v portálu moje Partners, je mu umožněno za tímto účelem zkontaktovat se s příslušným Finančním poradcem.
4.6 Po aktivaci Uživatelského účtu vidí Uživatel na portálu moje Partners pouze svá vlastní data. Uživatel má možnost sdílet Vybrané informace s jinými Uživateli, a to přizváním Uživatelů do své tzv. “domácnosti” . Přizváním do své domácnosti Uživatel získává možnost sledovat Vybrané informace těchto Uživatelů
4.7 Účet v klientském portále může být klientovi také aktivován automaticky anebo manuálně finančním poradcem. V takovém případě klient obdrží od svého finančního poradce již hotové přihlašovací údaje bez nutnosti samostatné aktivace účtu.
5. Deaktivace Uživatelského účtu
5.1 Uživatel má možnost deaktivovat svůj účet zasláním žádosti na emailovou adresu mojepartners@partners.cz. Na základě této žádosti bude účet deaktivován a uložená data Uživatele budou z portálu moje Partners automaticky smazána. Pokud je Uživatel v době deaktivace součástí Domácnosti, jeho sdílená minulá data zůstávají Uživatelům v Domácnosti i po deaktivaci nadále viditelná. Deaktivací účtu jsou data smazána pouze z portálu moje Partners – Uživatel i nadále zůstává klientem Poskytovatele, a tak jsou jeho informace importované z interních systémů Partners i nadále zpracovávány v souladu se souhlasem se zpracováním osobních údajů uvedeným ve finanční analýze klienta.
5.2 V případě, že Uživatel Poskytovateli písemně vysloví nesouhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s portálem moje Partners, může být deaktivován i přístup do portálu moje Partners a všechna uložená data uživatele mohou být z portálu moje Partners smazána; tím není dotčena povinnost společnost Partners zpřístupnit klientovi údaje, které mu byly poskytnuty prostřednictvím portálu moje Partners, po právními předpisy vyžadovanou dobu, zejména za účelem předání údajů klientovi na tzv. „trvalém nosiči informací“. Deaktivace účtu je možná na základě žádosti dle bodu 5.1.
6. Poplatky
  Základní služby portálu moje Partners nejsou zpoplatněny a jsou Uživateli jako klientovi Poskytovatele poskytnuty zdarma. Portál moje Partners může obsahovat i zpoplatněné služby (např. online pořízení finančních produktů), jejichž zpoplatnění je řádně označeno a je vyžadována explicitní platba běžným platebním kanálem.
7. Práva a povinnosti Poskytovatele
7.1 Poskytovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace importované z interních systémů Partners; přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o jejich přesnost a aktuálnost, a to zejména v případě dat, která jsou přebírána od Obchodních partnerů a třetích stran.
7.2 Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu moje Partners. Užívání a prohlížení portálu moje Partners je na vlastní riziko.
7.3 Poskytovatel je oprávněn omezit, změnit, pozastavit či ukončit poskytování Služeb. Poskytovatel je rovněž oprávněn zrušit nebo zablokovat účet Uživatele. O těchto skutečnostech není Poskytovatel povinen předem Uživatele jakkoliv informovat.
8. Práva a povinnosti Uživatele
8.1 Uživatel zajistí důvěrnost Přihlašovacích údajů a Aktivačního kódu, zejména je nesdělí třetím Osobám.
8.2 Uživatel nebude činit nic, co by poškozovalo nebo narušovalo poskytování Služeb prostřednictvím portálu moje Partners.
9. Ochrana osobních údajů
9.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), Uživatel tímto uděluje Poskytovateli, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých) týkajících se Uživatele (dále také „subjekt údajů“) a rovněž osobních údajů nezletilých dětí, jichž je uživatel zákonným zástupcem, jsou-li uvedeny.
9.2 Sdělení osobních údajů je dobrovolné. Pro plnohodnotné využívání vybraných služeb portálu je však uvedení některých údajů a informací nezbytné.
9.3 Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem poskytování spravování informací a zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu, za účelem plnění ze smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Předmětem smlouvy dle předchozí věty je zejména zprostředkování uzavření či změny smlouvy týkající se finančního produktu či služby mezi Obchodním partnerem a Uživatelem coby subjektem údajů Dále bude zpracování osobních údajů probíhat za účelem zkvalitnění péče o Uživatele v rozsahu předmětu podnikání Poskytovatele, k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů Poskytovatele, a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů.
9.4 Osobní údaje budou zpracovávány rovněž za účelem nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, pokud uživatel s takovým postupem jako subjekt údajů nevyslovil písemný nesouhlas.
9.5 Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.
9.6 Udělený souhlas se týká všech osobních údajů (včetně údajů citlivých) Uživatele (vč. osobních údajů nezletilých dětí), které jsou obsaženy v portálu moje Partners, Finanční analýze, Produktových smlouvách a souvisejících dokumentech, v materiálech, které jsou používány k poskytnutí služeb, a ostatních osobních údajů poskytnutých Provozovateli za účelem plnění smlouvy s příslušným obchodním partnerem nebo zákonných povinností. Dále uživatel souhlasí, aby Provozovatel zpracovával osobní údaje týkající se Uživatele získané od třetích osob, zejména Obchodních partnerů, nebo z veřejných zdrojů, a to za účelem uvedeným výše.
9.7 V rozsahu nezbytném k plnění jejích zákonných povinností a povinností ze smlouvy Uživatel uděluje, za stejných podmínek jako Poskytovateli , tento souhlas Partners investiční společnosti, a.s., IČ 24716006, se sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn.: B 16374, jako správci osobních údajů, pokud s touto společností Uživatel uzavře smlouvu. Ustanovení následujícího odstavce se použijí obdobně.
9.8 Uživatel souhlasí s tím, že údaje vč. osobních údajů, u kterých tak výslovně nezakáže, mohou být zpřístupněny Finančním poradcům Poskytovatele, kteří zajišťují zprostředkovatelskou a poradenskou činnost, případně správu a kontrolu již uzavřených smluv subjektu údajů, zaměstnancům Poskytovatele a dalším osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Poskytovatele a/nebo výše uvedených Finančních poradců, osobám náležejícím do koncernu Partners, nebo aby takovým osobám byly předány ke zpracování, a to výhradně za účelem uvedeným výše.
9.9 Uživatel souhlasí, aby osobní údaje byly předány Obchodním partnerům v souvislosti s jednáním o uzavření Produktové smlouvy či její správou.
9.10 Uživatel tento souhlas poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém zanikla platnost a účinnost Produktové nebo jiné smlouvy, či ve kterém byla realizována poslední platba na základě Produktové smlouvy zprostředkované Poskytovatelem. Pokud nedojde k uzavření smlouvy dle předchozí věty či poukázání žádné platby na základě takové smlouvy, poskytuje Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.
9.11 Jako subjekt údajů je Uživatel oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s ustanovením § 12 Zákona. Zjistí-li Uživatel nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádějí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, Uživatel může požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil. Jako subjekt údajů je uživatel také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
9.12 Uživatel souhlasí se zpracováním jeho anonymních osobních údajů pro statistické účely a pro další rozvoj portálu.
9.13 Poskytovatel je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí stranu jako zpracovatele osobních údajů.
9.14 Uživatel prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje a informace jsou pravdivé, a zavazuje se, že Poskytovateli bez zbytečného odkladu oznámí změny poskytnutých údajů.
10. Sjednání produktů online
10.1 Uživatel bere na vědomí, že pokud sjednává přes Moje Partners pojistnou smlouvu, probíhá toto sjednání ve společností Partners Financial Services, a.s., která zajišťuje technické řešení sjednání smlouvy a výběr prvního pojistného.
11. Vyloučení odpovědnosti
11.1 Poskytovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti portálu moje Partners. Portál moje Partners je Uživateli poskytován "tak jak je". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně portálu moje Partners, poskytovaných informací importovaných z interních systémů Poskytovatele, ani informací třetích stran.
11.2 Uživatel prohlašuje, že portál moje Partners bude používat pouze k účelu, ke kterému byl vyvinut a nebude jej používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služby Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
12. Závěrečná ustanovení
12.1 Uživatel prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil, porozuměl jim a s uvedenými ustanoveními výslovně souhlasí.
12.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 9. 2012.