Klientský portál

800 63 63 63
info@partners.cz

Klientský portál

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné informace o klientském portálu

1. Úvodní ustanovení


1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé mezi Poskytovatelem společností Partners Financial Services, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 27699781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158 a Uživatelem při poskytování Služeb prostřednictvím portálu moje Partners na webových stránkách moje.partners.cz.

1.2
Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využití služby moje Partners. K přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek, a tedy uzavření smlouvy o poskytnutí služby dojde v okamžiku registrace budoucího uživatele Služeb na portálu moje Partners. Všeobecné obchodní podmínky tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak a Poskytovatel si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek měnit či doplňovat.

2. Základní pojmy


2.1
Aktivační kód
kód, který Uživatel získal ve svém finančním plánu, který obdržel od svého Finančního poradce, nebo který Uživatel obdržel prostřednictvím SMS zprávy. Aktivační kód prostřednictvím SMS zprávy Uživatel získá po zadání rodného čísla na portálu moje Partners. Aktivační kód je poté Uživateli zaslán na telefonní číslo uvedené ve FiPu Poskytovatele.

2.2
Finanční poradce
osoba pracující pro Poskytovatele jako finanční poradce na základě Mandátní smlouvy

2.3
FiP
interní CRM systém Poskytovatele

2.4
moje Partners
webové rozhraní přístupné na internetové adrese moje.partners.cz

2.5
Obchodní partner
poskytovatel finančního produktu či služby, zejména banka, pojišťovna, investiční společnost, penzijní fond

2.6
Poskytovatel
společnost Partners Financial Services, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 27699781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158

2.7
Produktová smlouva
smlouva týkající se finančního produktu nebo služby uzavřená mezi Obchodním partnerem a Uživatelem

2.8
Přihlašovací údaje
emailová adresa Uživatele a heslo

2.9
Registrace
aktivování účtu Uživatele, kterým Uživatel přistupuje ke Všeobecným obchodním podmínkám a pravidlům používaní portálu moje Partners

2.10
Služby
služby spojené se správou a zobrazením osobních a finančních informací Uživatele

2.11
Uživatel
klient Poskytovatele, který má ve FiPu založenou finanční analýzu

2.12
Vybrané informace
Uživatelem určené informace a data, které Uživatel sdílí s jinými Uživateli

2.13
Základní služby
Služby, jejichž využití Uživatelem není zpoplatněno

3. Předmět smluvního vztahu


3.1
Předmětem služeb poskytovaných prostřednictvím portálu moje Partners je správa a zobrazení osobních a finančních informací Uživatele. Informace jsou do portálu moje Partners vkládány Uživatelem a také automaticky importovány z interních systémů Poskytovatele na základě informací, které Uživatel jakožto klient Partners uvedl do finanční analýzy Poskytovatele. Součástí zobrazovaných dat mohou být i doplňkové informace o produktech Uživatele, které jsou přebírány od Obchodních partnerů Poskytovatele.

4. Uživatelský účet


4.1
Pro registraci do portálu moje Partners a aktivaci Uživatelského účtu je nezbytné, aby Uživatel byl klientem Poskytovatele, tzn., měl založenou analýzu v interním systému Partners a v ní korektní údaje o rodném číslu a mobilním telefonu. Pro aktivaci účtu je nezbytné zadání Aktivačního kódu, který uživatel získá ze svého finančního plánu obdrženého od svého Finančního poradce. Uživatel si může Aktivační kód také vygenerovat zadáním svého rodného čísla do formuláře v portálu – Aktivační kód mu bude odeslán ve formě SMS na mobilní telefon, uvedený ve finanční analýze jako hlavní kontaktní telefon.

4.2
Během aktivace bude Uživatel požádán o zadání emailové adresy a hesla – tato emailová adresa bude následně použita jako přihlašovací jméno uživatele. Emailová adresa musí být potvrzena uživatelem kliknutím na potvrzovací odkaz odeslaný na zadanou emailovou adresu. Uživatel se zavazuje neposkytnout Aktivační kód a své Přihlašovací údaje třetím osobám a je povinen zajistit jejich bezpečné uložení.

4.3
Do doby úspěšné aktivace účtu v portálu moje Partners Uživatelem nejsou data Uživatele v portálu moje Partners žádným způsobem přítomna.

4.4
Rozsah informací vkládaných samotným Uživatelem je dobrovolný, závisí na vůli Uživatele a je určen zejména pro jeho osobní přehled o svých finančních produktech a aktivitách. Viditelnost těchto dat pro ostatní Uživatele může Uživatel nastavit v Nastavení svého účtu v klientském portále.

4.5
V případě, že si Uživatel přeje aktualizovat údaje zobrazované v portálu moje Partners, je mu umožněno za tímto účelem zkontaktovat se s příslušným Finančním poradcem.

4.6
Po aktivaci Uživatelského účtu vidí Uživatel na portálu moje Partners pouze svá vlastní data. Hlavní osoba v analýze vidí také automaticky data osob v analýze, které jsou mladší 18 let. Uživatel má možnost sdílet Vybrané informace s jinými Uživateli, a to nastavením v sekci “Nastavení > Sdílení”. Sdílením Uživatel získává možnost sledovat Vybrané informace vybraných Uživatelů z finanční analýzy.

4.7
Účet v klientském portále může být klientovi také aktivován automaticky anebo manuálně Finančním poradcem. V takovém případě klient obdrží od svého finančního poradce již hotové přihlašovací údaje bez nutnosti samostatné aktivace účtu a k přijetí těchto obchodních podmínek, a tedy uzavření smlouvy o poskytnutí služby dojde v okamžiku nastavení nového hesla Uživatelem.

5. Deaktivace Uživatelského účtu


5.1
Uživatel má možnost deaktivovat svůj účet zasláním žádosti na emailovou adresu mojepartners@partners.cz. Na základě této žádosti bude účet deaktivován. V okamžiku zrušení účtu v portálu moje Partners jsou data automaticky smazána. Pokud Uživatel v době deaktivace sdílí svoje data s jinými Uživateli, jeho sdílená data přestávají ostatním Uživatelům být viditelná. Deaktivací účtu jsou data smazána pouze z portálu moje Partners – Uživatel i nadále zůstává klientem Poskytovatele, a tak jsou jeho informace importované z interních systémů Partners i nadále zpracovávány za účelem řádného plnění smlouvy o poskytnutí finančně-poradenských služeb, k plnění právních povinnosti či pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele.

6. Poplatky


6.1
Základní služby portálu moje Partners nejsou zpoplatněny a jsou Uživateli jako klientovi Poskytovatele poskytnuty zdarma. Portál moje Partners obsahuje i možnost přímého sjednání některých finančních produktů (které jsou placeny standardním způsobem).

7. Práva a povinnosti Poskytovatele


7.1
Poskytovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace importované z interních systémů Partners; přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o jejich přesnost a aktuálnost, a to zejména v případě dat, která jsou přebírána od Obchodních partnerů.

7.2
Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu moje Partners. Užívání a prohlížení portálu moje Partners je na vlastní riziko.

7.3
Poskytovatel je oprávněn omezit, změnit, pozastavit či ukončit poskytování Služeb. Poskytovatel je rovněž oprávněn zrušit nebo zablokovat účet Uživatele. O těchto skutečnostech není Poskytovatel povinen předem Uživatele jakkoliv informovat.

8. Práva a povinnosti Uživatele


8.1
Uživatel zajistí důvěrnost Přihlašovacích údajů a Aktivačního kódu, zejména je nesdělí třetím Osobám.

8.2
Uživatel nebude činit nic, co by poškozovalo nebo narušovalo poskytování Služeb prostřednictvím portálu moje Partners.

9. Ochrana osobních údajů


9.1
Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům, která jsou do portálu moje Partners vloženy buď z jeho interních systému (FiP) nebo přímo Uživatelem, v postavení správce. Ve vztahu k osobním údajům propisovaným ze systémů obchodních partnerů pak v postavení zpracovatele.

9.2
Vyjma nutné technické správy Poskytovatele není přístup k osobním údajům Uživatelů v rámci portálu moje Partners třetím osobám umožněn.

9.3
Vyjma osobních údajů vložených přímo uživatelem (služba Můj šanon, Moje bilance atd.) jsou v rámci portálu moje Partners zpracovávány osobní údaje, které má Poskytovatel ve svých interních systémech. Právní důvody a účely zpracování, stejně jako práva Uživatelů jsou popsána v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů klientů Partners“, který je zveřejněn na www.partners.cz včetně seznamu zpracovatelů.

9.4
Portál moje Partners umožňuje využití práva na přenositelnost osobních údajů.

10. Sjednání produktů online


10.1
Uživatel bere na vědomí, že pokud sjednává přes Moje Partners pojistnou smlouvu, probíhá toto sjednání prostřednictvím společnosti Partners Financial Services, a.s., která zajišťuje technické řešení sjednání smlouvy a případně platbu podle produktové smlouvy.

11. Vyloučení odpovědnosti


11.1
Poskytovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti portálu moje Partners. Portál moje Partners je Uživateli poskytován "tak jak je". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně portálu moje Partners, poskytovaných informací importovaných z interních systémů Poskytovatele, ani informací třetích stran.

11.2
Uživatel prohlašuje, že portál moje Partners bude používat pouze k účelu, ke kterému byl vyvinut a nebude jej používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služby Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

12. Závěrečná ustanovení


12.1
Uživatel prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil, porozuměl jim a s uvedenými ustanoveními výslovně souhlasí.

12.2
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 11. 2018